Детска градина №193 "Славейче"

Детска градина №193 "Славейче"

Градината е открита през 1968 година и вече повече от 40 години приютявя малките палавници. Сградата е специално построена за детско заведение върху общинска територия и разполага с 2 занимални, 2 спални, 4 занимални-спални, салон по музика, кабинети по приложно изкуство и чуждоезиково обучение, салон за спортни занимания, кухненски блок и административен сектор.

Дворът е просторен и богато озеленен. Има 6 обзаведени с игрови пособия площадки, лятна сцена.

Тук за децата се грижат квалифицирани педагози и помощно-обслужващ персонал. Предучилищното образование в ДГ №193 „Славейче” се осъществява при осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. В съответствие с Държавните образователни стандарти за предучилищна възраст се провежда обучение по:
1. Български език и литература;
2. Математика;
3. Околен свят;
4. Изобразително изкуство;
5. Музика;
6. Конструиране и технологии;
7. Физическа култура;

Организират се допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по желание на децата срещу заплащане от родителите по английски език; футбол; танци; приложно изкуство  и с логопед.