Документи

Други документи

1. Стратегия на ДГ №193 „Славейче” 2020-24 год


2. Правилник за дейността на ДГ № 193 „Славейче“ за 2022-2023 учебна година


3. Годишен план за дейността на ДГ № 193 „Славейче“ за 2022-2023 учебна година


4. Форми на педагогическо взаимодействие


5. Седмично разпределение


6. Организация на учебния ден


7. Програма за превенция на ранно напускане


8. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи


9. Мерки за повишаване на качеството на образованието


10. Етичен кодекс на общността


11. Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация


12. Правомощия на Обществения съвет


13. Правила за предоставяне достъп до обществена информация


14. Уведомление за поверителност


15. План за действие по БДП


За превенция на агресията