Документи

Други документи

19 Етичен кодекс на общността


2020-21 Програма-превенция ранно напускане


2020-21 Седмично разпределение


Годишен план за дейността


Мерки за повишаване на качеството на образованието


Правила за предоставяне достъп до обществена информация


Правила за работа на ДГ в извънредна ситуация


Правилник за дейността на ДГ № 193 Славейче 2020-2021 учебна година


Правомощия на Обществения съвет


Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи


Стратегия на ДГ №193 „Славейче” 2020-24 год


Уведомление за поверителност


Форми на педагогическо взаимодействие


За превенция на агресията