Документи

Профил на купувача / Публични покани

ДОКУМЕНТАЦИЯ за Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 8А от Закона за обществените поръчки.


З А П О В Е Д №124 22.01.2015 година. Относно Откриване процедура по ЗОП


Писма на основание чл.68, ал.11 от ЗОП


Протокол от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти на основание чл.101г, ал.4 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана


Публична покана за Откриване процедура по ЗОП