Новини и събития

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Отваряне на ДГ № 193

Скъпи родители,

Благодарим Ви за активността във въпросника за посещение на ДГ № 193 „Славейче“ в периода от отваряне на детските заведения на 26 май до 14 септември 2020 г., което ни позволява да планираме и организираме възможно най-добре средата за посещение на децата, съгласно заявените от Вас желания.

Действията ни ще следват препоръките на местните власти и ще предприемем допълнително специфични за ДГ № 193 „Славейче“ мерки.

Благодарности за съдействието! Бъдете здрави!

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.

Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето - своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.

 1. Макар че детските градини се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина.
 2. Подновяването на посещението на детска градина. може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина.от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече, че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини/ясли. Посещението на детска градина на децата със СОП и/или хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
 3. Отварянето на детската градина за посещение е от 26 май.
 4. Приемът в детската градина се извършва по предварително оповестен ред, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м. между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина. За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове на детската градина, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи. Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.
 5. С децата не се  провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
 6. При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
 7. Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детските градини, следва да е ясно, че:
 • спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 • физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
 • физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина.

 

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина, се очаква:

 • да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина;
 • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
 • да водят детето си на детска градина и да го вземат при  стриктно спазване на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
 • да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве на детето им;
 • да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване
 • да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това;
 • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина (след събуване на обувките детето поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи)
 • да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на личния лекар на детето.

 

 

 

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина

 

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. Първоначално поведение
 • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 • Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.

 

 1. В случай на положителен тест на дете
 • Да се информира екипът на детската градина  състав, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в детската градина/ясла, трябва да се съгласуват между директора на детската градина/ясла и РЗИ. В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
 • Да се почисти и дезинфекцира щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 • Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва  да предприемат.
 • При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.