Новини и събития

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА

Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта!

1. Оригинал на  здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар с пълен актуален имунизационен статус като информацията  може да бъде изписана на ръка, генерирана от ел. носител, направено ксерокопие от здравен картон или написан талон и да е с подпис и печат на личния лекар. 

2. Отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.

3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в детската градина.

4. Медицинска бележка, че детето е здраво, не е в контакт със заразна болест, издадена не по-късно от 3 дни преди постъпването или Декларация от родителите, че не им е известно  детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване в последните 14 дни.

         Не се приемат деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта!

         За деца с трайни противопоказания за имунизиране, се представя Протокол от СРИОКОЗ.         

         Медицинските документи се представят в ДГ № 193 „Славейче” един работен ден преди постъпване на детето!

         При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:

  • за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  • за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

            За отсъствия на дете поради заболяване, удостоверено с медицински документ, което освобождава от такса родителите и се явява финансово-оправдателен документ за детското заведение, се представят медицински бележки  бл. МЗ-120 с всички необходими реквизити - вписан УИН на лекаря, номер на амбулаторния лист, диагноза и текст: Нуждае се от „отсъствие по болест от /дата/ до /дата/“ като дата на началото на отсъствието трябва да е датата на прегледа регистриран в амб. лист.