Новини и събития

В А Ж Н О !

От 05.04.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на посещенията в детските градини

         Скъпи родители,

          Безопасността и защитата на децата са от първостепенно значение в работата ни. Действията ни следват препоръките на местните власти.

  1. Макар че от 05.04.2021 г. се допуска изключение от забраната по отношение на посещенията в детските градини и детските ясли, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина се налага използването на обществен транспорт. 
  2. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват правилата за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец при подновяване на посещението на детска градина.от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече, че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки. Посещението на детска градина на децата със СОП и/или хронични заболявания се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
  3. Приемът в детската градина се извършва, ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство, осигуряващо отстояние на най-малко 2 м. между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина. Приемът в детската градина се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар.

            От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина, се очаква:

В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазване на правилата на работа в детската градина;

  • да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина и обратно винаги, когато това е възможно;
  • да водят детето си на детска градина и да го вземат при  стриктно спазване на реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;
  • да се запознаят с предоставените им от детската градина полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично здраве на детето им;
  • да не водят на детска градина дете, което проявява признаци на заболяване и/или има температура по-висока от 37,3 градуса, както и да организират незабавното вземане на детето, в случаите когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина, че то проявява признаци на заболяване
  • да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина (след събуване на обувките детето поставя обувките в плика, след което обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи).

      От родителите, които са преценили, че детето няма да възстанови посещението си на детска градина, се очаква да изпратят на info@dg193.com предварително писмено уведомление  https://www.dg193.com/documents/roditeli/%C7%E0%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%E7%E0%20%EE%F2%F1%FA%F1%F2%E2%E8%E5.pdf