Новини и събития

Архив новини

Архив на всички новини от www.cdg93.bg

Съобщение

На 13-ти септември 2016 г. от 17.30 часа в салона по музика ще се проведе родителска среща за родителите на деца от І-ва и ІІ-ра възрастови групи „Калинка”, „Пчелица” и „Звънче”.
На 12-ти септември 2016 г. от 17.30 часа в салона по музика е родителската среща за ІІІ-та и ¬ІV-та подготвителни възрастови групи за училище „Звездица”, „Детелина” и „Усмивка”.
Дневен ред:
• Запознаване с Правилника за дейността на ДГ№ 193 „Славейче” за учебната 2016/2017 година;
• Организация на педагогическата работа по Държавните образователни изисквания за учебната 2016/2017 година.
• Организация на дейности по Държавните образователни изисквания
Очакваме Ви!
 

В А Ж Н О

Считано от 01.08.2016 г. с влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Целодневна детска градина №93 „Славейче” продължава дейността си като Детска градина №193 „Славейче”.

Честит ден на детето!

Екипът на ЦДГ №93 "Славейче" поздравява всички свои възпитаници с празника като им пожелава забавни игри, много усмивки и щастливо детство!

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА:
1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.).
2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.
5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина.
6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от СРИОКОЗ.
При отсъствие на дете от детската градина се изискват следните медицински документи:
• за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
• за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
• за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
Медицинските документи се представят в ЦДГ№93 „Славейче” един работен ден преди постъпване на детето.

Г Р А Ф И К НА Д Е Й Н О С Т И Т Е, свързани с класиране и записване на деца в ЦДГ №93 „Славейче” с прием от 15 септември 2016 година

22.02.2016 година (понеделник) - Oбявяване на свободните места за набор 2013 година за учебната 2016/2017 година
12.05.2016 година (четвъртък) - Край на актуализацията на профилите - 17:00 часа.
13.05.2016 година (петък) - Първо класиране по критерии за учебната 2016/2017 година (под граждански контрол)
14.05 2016 година (събота) - Публикуване на резултатите от първо класиране: по e-mail на родителя от ИСОДЗ; в профила на детската градина в ИСОДЗ и на място в детската градина.
16 май 2016 година - 27 май 2016 година: Записване на приетите на първо класиране деца
27.05.2016 година (петък) - Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от първо класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа.
28.05.2016 година (събота) - Публикуване на резултатите от второ класиране, срок за записване до 10.06.2016г.
10.06.2016 година (петък) - Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от второ класиране. Край на актуализацията на профилите - 18:00 часа
11.06.2016 година (събота) - Публикуване на резултатите от трето класиране, срок за записване до 24.06.2016г.
24.06.2016 година (петък) - Kрай на записване -17:00 часа. Елиминиране на незаписаните от трето класиране. Край на актуализацията на профилите -18:00 часа
25.06.2016 година (събота) - Публикуване на резултатите от четвърто класиране, срок за записване - 08.07.2016 г.
Необходими документи за записване на класираните деца:
1. Заявление от родителя (от профила на детето в ИСОДЗ)
2. Оригинал и ксерокопие от:
• удостоверение за раждане на детето;
• лични карти на родителите;
• трудова, служебна или осигурителна книжка.
3. Документи, посочени в заявлението, удостоверяващи наличие на предимство.
4. Медицински документи
При записване родителят се запознава с:
• Правилник за дейността на детската градина.
• Списък на медицинските изследвания и документи за постъпване.
В периода 16 май 2016 година - 27 май 2016 година, записването ще се извършва всеки работен ден от 7:30 часа до 16:30 часа в канцеларията на детското заведение.
На 31 май 2016 година от 17.00 часа ще се проведе среща за родителите на новоприетите деца!

Разпределението на групите в ЦДГ№93 „Славейче" за 2016/2017 учебна година е, както следва:

І възрастова група - за деца, родени през 2013 година - 1 (една) група;
ІІ възрастова група - за деца, родени през 2012 година - 2 (две) групи;
Подготвителна група - за деца, родени през 2011 година - 1 (една) група;
Подготвителна група - за деца, родени през 2010 година – 2 (две) групи.

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ ИЗВЪН ДЪРЖАВНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

На основание чл.30, ал.5 от ППЗНП, Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги приети с решение №367 но СОС от 26.06.2014 г. и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ръководството на ЦДГ№93 „Славейче”обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания по следните дейности:
• Английски език
• Приложни изкуства
• Логопед
Допълнителните педагогически услуги се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани съгласно Търговския закон за търговския регистър или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.3, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Обявата за конкурса е поставена на видно място в сградата на ЦДГ№93 „Славейче” и на интернет страницата на дирекция „Образование” при СО и съдържа:

I. Необходими документи за участие в конкурса:

1. Заявление за участие в конкурс за ДПУ по документи с посочени данни за обратна връзка;
2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лица или е едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава / устройствения правилник/ съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3. Декларация, че няма свързани лица между кандидата и органа, пред който се кандидатства;
4. Свидетелство за съдимост /за преподавателите/ - в срок на валидност;
5. Документ от психодиспансер / за преподавателите/;
6. Оферта, която да съдържа: учебната програма по възрастови групи, цена на услугата /за обучение на едно дете за едно присъствие/ и в размер на отстъпката в % от събраните такси, които Изпълнителят ще провежда по банковата сметка на ЦДГ№93 „Славейче”.

Срок за подаване на документите за участие в конкурса от 26.04.2016 г. до 11.05.2016 г.

II. Критерии за оценка на офертите
• Ниво на квалификация на преподавателите;
• Програма за обучение на децата;
• Цена на обучение на децата;
• Размер на отстъпката в % от събраните такси за обогатяване на материалната и дидактична база;
• Социална отговорност.

III. Начин за провеждане на конкурса
1. По документи от комисия, определена със заповед на директора на ЦДГ№93 в състав:
• Представител на администрацията – район „Лозенец;
• Представител на родителите;
• Учител от ЦДГ№93 ;
• ЗАС.
2. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на ЦДГ№93.
Други условия: На кандидатите /юридически лица/ се предоставя проект на договора, с който да се запознаят.
3. Конкурсът се провежда по документи след представяне на минимум две оферти.
4. Документите за участие в конкурса, с оглед гарантиране на анонимността, се представят в два плика:

- А /в плик „А” се поставят документите от т.1 до т.5 вкл. от раздел I
- Б /в плик „Б” с надпис „Оферта” се поставя попълнената оферта.
- Двата плика се поставят в голям непрозрачен и запечатан плик, получен от ЦДГ№93. Не се допуска използването на други различни пликове.

• Пликовете се номерират по реда на постъпването със съответния входящ номер от Дневника за входяща кореспонденция с посочена дата.
1. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, в случай, че установи:
- непълнота в представените документи или неспазване на изискванията по т.4
2. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти или е постъпила само една оферта, срокът за подаване на оферти се удължава с 15 дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на ЦДГ№93„Славейче” и на интернет страницата на дирекция „Образование” при СО.
3. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по т.2 няма подадени оферти или има подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на ЦДГ№93 „Славейче”.
4. Конкурсната комисия заседава в едноседмичен срок от изтичане на срока за подаване на документите като съставя Протокол с класираните, съобразно предварително обявените критерии и методика за оценка.
5. Подписаният от председателя и членовете на комисията протокол за класиране на кандидатите се предава на директора с посочена дата.
6. В тридневен срок от получаване на протокола, директорът издава Заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. Заповедта се връчва лично срещу подпис или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на спечелилия кандидат, а всички останали участници се уведомяват писмено.
7. Преди сключване на договора за ДПУ, директорът на ЦДГ№93 „Славейче” предоставя на представител на родителския активна детската градина и кмета на район „Лозенец” копие от Протокола на комисията за извършеното класиране и проект на договора.
8. Със спечелилия кандидат/юридическо лице/, избран за извършване на допълнителната педагогическа услуга се сключва договор, съгласно типов образец /Приложение 1/, предоставен от детското заведение при подаване на документите за участие в конкурса. Договорът се сключва между директора на ЦДГ№93 и фирмата-изпълнител след извършен контрол за законосъобразност, съгласно чл.13, ал.3, т.5 от ЗФУКПС.
9. Допълнителните педагогически услуги се провеждат във време извън задължителните регламентирани и нерегламентирани педагогически ситуации по образователни направления, съгласно ДОИ и следва да бъдат съобразени с възрастовите и индивидуални възможности и потребности на децата.
10. Преподавателите, осъществяващи ДПУ носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност, вземат и предават децата лично на учителя на групата.
11. Изпълнителите, осъществяващи ДПУ ежемесечно представят на директора списък на децата с отразено присъствие/отсъствие и дължими суми, заверен от съответния учител в групата и протокол, в който са отразени образователните теми за провежданите през месеца занимания.
12. За допълнителните педагогически услуги родителите заплащат такси, уговорени в договора по чл.3.. От събраните такси фирмите-изпълнители, предоставящи ДПУ отчисляват отстъпки за детското заведение.
13. Сумите от отстъпки, поотделно за проведените допълнителни педагогически услуги, се превеждат по банковата сметка на ЦДГ№93 „Славейче” от фирмите изпълнители, предоставящи ДПУ до края на месеца, следващ месеца в който е предоставена услугата.
14. За допълнителните педагогически услуги, които се провеждат от физически лица, таксите се събират на 100% от детското заведение и са приход на детското заведение.
15. Размерът на възнаграждението, намален със сумата от отстъпката, се изплаща с граждански договор и се отчита в разходната част на бюджета на детското заведение като външна услуга.

IV. Място за подаване на документите:

ЦДГ№93 „Славейче”, в деловодството от 10,00 до 12,00 часа от 26.04.2016 г. до 11.05.2016 г.

Празничен май

12 – „Огънят и гората“

Лошата врана иска да навреди на горските обитатели като пали къщичката на славея. Славеят търси помощта на децата и всички заедно, с помощта на театър "Бенефис", превръщат тази обикновена приказка в едно необикновено приключение за спасяването на гората.

20 - „Довиждане, детска градина!“

От 16.00 часа ще изпратим нашите млади възпитаници от група „Звънче” , които завършват обучението си в детската градина и от тази есен отиват на училище. Те ще поднесат на децата и родителите си празничен концер

27 –„Да танцуваме заедно!“

Концерт от 16.45 часа с артистичното участие на децата, изучаващи танци с Музикална фирма „Орфеево цвете”.
Очакваме много гости, усмивки и аплодисменти!

22 април 2016 година - Международния ден на Земята

Милиони хора отделят време на 22 април, за да направят своя принос за превръщането на Земята в по-добро място. От 2004 година и децата от ЦДГ№93 „Славейче“ участват в инициативи, насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. В ГАЛЕРИЯ има снимка за това, което сме вършили за планетата в този ден.

Походът на книгите

От 2 до 23 април 2016 г. се проведе националната кампания „Походът на книгите“. Всички в ЦДГ№93 „Славейче“ – деца, учители и родители, участвахме заедно с много ентусиазъм и любов в петото издание на националната кампания за насърчаване на четенето. Пред децата от градината бивши наши възпитаници препрочетоха откъси от своите любими детски книги и всички заедно откриваха и преоткриваха чудните литературни светове. Наш гост беше и актьорът Цветомир Иванов, който не само с вълнение и майсторство прочете откъси от любимите си детски книги на малките, но ги запозна и с това как се прави книга.
Снимков материал по темата може да видите в галерията ни под надслов „Походът на книгите“.

Съобщение

Посещението през периода от 1 юни до 14 септември, съобразно Решение №25 на СОС от 2010 г., е по предварителна писмена заявка.
Краен срок за приемане заявление- 30.04.2016 г.
През месец август 2016 ЦДГ №93 „Славейче“ няма да работи с деца, поради извършване на профилактика и хигиенизиране на сградата. Децата, чиито родители са подали в срок до 30 април 2016 г. в ЦДГ№93 заявление за посещение на дежурна градина, ще бъдат преносочвани към ЦДГ №11 „Корабче“.

Покана

Предстоят традиционните ни мартенски срещи, в които Ви каним да видите как в интересни занимания и игри минават дните на Вашите деца:
На 22-ри от 16.30 часа ще бъдем при децата от група „Калинка”, които ще ни разкажат българската народна приказка „Дядовата питка“.
На 24-ти от 16.45 часа в група „Детелина“ ще демонстрират знанията си по български език, а в 16.45 часа бъдещите ученици от „Звънче“ ще развиват речевите си умения в ролята на репортери.
На Благовещение изявите са три:
• 16 .00 часа в група „Пчелица” ще ни разкажат за любимите си играчки.
• 16.45 часа децата от група „Усмивка” ще играят във вълшебния свят на геометрията.
• 17.00 часа в група „Звездица” децата ще разгърнат артистичния си талант в драматизацията „Дядовата ръкавичка“.
Очакваме Ви с нетърпение!

Пролетни празници

• Децата от група „Пчелица” очакват на 7 март от 16.30 часа своите майки на концерта „Обичам те, мамо!”, за да се заредят с емоции за предстоящия празник, а на 8март от 9.30 часа те ще поздравят всички деца и персонала на ЦДГ №93 „Славейче” !
• На 17 март с „Приказка за четирите годишни времена“ на театър „Екосцена“ ще си припомним, че и пролет, и лято, и есен, и зима е хубаво всеки приятел да има.
• На 22 март сутринта ще се повеселим всички заедно в детската градина на „Пролетен карнавал“. Събитието е подготвено от децата и учителите в група „Калинка” с много вълнение и ще ни създаде приятно настроение, а в 16.45 часа са поканени родителите на децата от групата.
• Надяваме се със спектакъла на театър „Кипчони” „Приключенията на доброто козле Мими” на 14 април да събудим в децата чувство за солидарност, взаимопомощ и отговорност към приятелите.
• Приказка „Не искам да съм дракон“ на театър „Кукер“ ще ни пренесе в един вълшебен свят на 25 април.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

На 16 февруари от 17.00 часа в салона по музика ще се проведе информационна среща с учителите от район "Лозенец", които ще водят първи клас през учебната 2016/2017 година.
Заповядайте!

Покана за празници на чуждоезиковото обучение в детската градина

Децата от групите за обучение по английски език канят своите родители, за да се представят с наученото, както следва:

18 февруари (четвъртък)
• В 16.45 часа празник с участието на таланти от група „Детелина” и група „Звездица”.
• 17.15 часа тържество с бъдещите ученици група „Звънче".

25 февруари (четвъртък)
• От 16.45 часа ще се забавляваме с децата от група „Пчелица”.
• Децата от група „Усмивка" и група „Калинка" ще ни покажат какво са научили в 17.15 часа.

Елате с добро настроение и много усмивки!
Очакваме Ви!

Празничен афиш

8 февруари – „Приказка за здравето“

Децата много ме желаят, имат ли ме – те нехаят.
Едва, когато ме загубят, за мене почват да тъгуват. Що е то?

За да сме здрави, винаги усмихнати и живи, за да сме наистина щастливи,
с хигиенни правила ще живеем, тогава ще играем и ще пеем!
Да ги научим заедно!

Ден на танците
Нашите талантливи деца, изучаващи танци с Музикална фирма „Орфеево цвете”, канят своите родители на 10 февруари 2016 г. (сряда) в салона на ЦДГ №93 „Славейче” на спектакъл, за да се повеселят заедно.
От 16.30 часа ще се представят възпитаниците от групи „Усмивка”, „Звездица” и „Калинка”, а от 17.20 часа ще се изявят групи „Детелина”, „Звънче” и „Пчелица”.
Скъпи гости, Очакваме Ви!
Заповядайте при нас с настроение, усмивки и .....много аплодисменти!

29 февруари – „Мартенска приказка“
Две вълшебни млади баби - Баба Зима и Баба Марта се борят за надмощие на Земята. Закачливи и грижовни те предлагат на децата една от друга по-чудесни игри.
В надиграването те сътворяват героите на приказката. В схватките на Баба Зима с Пижо - заснежената сцена раззеленява, а дрехата на Баба Зима посивява. Вече е време да си върви. Но само за година! Децата ще я чакат да се върне отново!
Помирените баби изпращат щъркела да извика Пролетта.

Баба Марта в детската градина
В 9.30 часа на 1 март при децата от ЦДГ№93 „Славейче” ще пристигне очакваната гостенка Баба Марта! За радост на всички тя ще бъде придружена от малките горски обитатели Мечо, Зайо и още много други.
Младите таланти от група „Усмивка“ канят и своите родители да се позабавляват заедно с Баба Марта от 16.45 часа в салона по музика.

Ски училище „МОТЕН” предлага офeрта за ски седмица от 22- 26.02.2016 г.

Ски училището се провежда в обновената през 2009 г. х. „Алеко“. Хижата разполага с гостилница с камина за 150 човека, в която градината има запазени маси през цялото време на ски училището. На партерния етаж се намират ски гардеробите за оборудването. Екипировката е от сезон 2010, ски Rossignol.
На края на курса децата получават диплом за завършено ниво.
Цената на пакета включва: 4 часа обучение от квалифициран инструктор в група, ски оборудване, транспорт, планинска застраховка, чай.
- Когато клиента на ски училището ползва собствена екипировка, то тя трябва да бъде надеждна, в пълна изправност, надписана и доставена лично предварително в ски гардероба на х. „Алеко“.
- При започнат курс и пропуснати 3 и повече занимания, училището връща 50% от стойността на курса.
- Второ дете от семейство, включено в курса, ползва 10% отстъпка

Важно: Моля, имайте предвид, че цената на картата за лифта не е включена в пакета услуги и се заплаща допълнително.
При промяна на цената за транспорт, СТД „МОТЕН” си запазва право на промяна на цената на курса.
Записване: 25-29 януари 2016 г. с авансово плащане – 30 лева.
Окончателно плащане на курса: 15-17 февруари 2016 г.

КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА

В дните на най-красивите зимни празници от 14 до 18 декември, с желание да предизвикат много щастливи усмивки, предстоят съвместно с децата, екипа на ЦДГ №93 „Славейче” и УС на Родителско настоятелство „Свети Мина“ няколко инициативи:

„В работилницата на джуджетата” – по групите ни с пъргави ръчички, желание и фантазия ще помогнем на Дядо Коледа да осигури подаръци за всеки – на 14-ти от 10.00 часа до 12.00 часа.

Благотворителен базар „Коледни вълшебства” – от 15.00 часа на 15-ти до 16.30 часа на 16-ти ще се любуваме на изработените заедно произведения, а със средствата от инициативата ще се осигурят пособия за артистичните изяви на децата.

„Коледен концерт” – от 16.45 часа същия ден ще започне изява на вокално-инструментален състав „Славейче” с ръководител г-жа Катя Барулова.
Гостите ще могат да пеят и да се веселят, заедно с изпълнителите.

„В очакване на Дядо Коледа” – от 10.00 часа до 11.00 часа на 17-ти ще има зимен танцов карнавал.

„Коледна вест от млади коледари“ е празничния ритуал подготвен за 18-ти преди обяд, а в 14.00 часа с театралното представление „Когато си помагаме се случват чудеса” при нас ще пристигне добрия старец Дядо Коледа с много подаръци за децата.

Всичко това е гаранция за радостни изживявания и празнично настроение.

ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

Снимков материал, представен в галерията на сайта под надслов „Коледни вълшебства", ще илюстрира направеното.

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА „МОЯТА ЛЮБИМА ПЛЮШЕНА ИГРАЧКА“

След разглеждане на всички детски рисунки за конкурса „Моята любима плюшена играчка” уважавано жури, съставено от детски педагог, психолог и дизайнери на плюшени играчки излъчи следните победители от ЦДГ № 93 „Славейче“:
I награда Рада Кузмова - 6 год.
II награда Пламена Искрева - 6 год.
III награда Дара Зиколова - 6 год.
Подготвени са индивидуални грамоти за всяко дете-участник в конкурса и награди за призьорите.
През втория етап на конкурса всички рисунки ще бъдат обработени и качени на: https://www.facebook.com/www.amektoys.bg
Авторът на рисунката с най-много харесвания ще получи награда - голямо плюшено мече от Амек Тойс.

Покана към родителите

Предстоят традиционните ни ноемврийски срещи, в които Вашите деца и техните учители Ви канят да видите как в игри и интересни занимания минават дните в детската градина. Тази година ще Ви запознаем как се овладяват знания и умения по български език:

На 5-ти от 17.00 часа в група „Звездица” ще разберете как децата развиват
умения за интонационна изразителност и правилен езиков изказ.
На 6-ти в 16.30 часа децата от група „Детелина” ще влезнат в ролята на герои от приказката „Ежко Бежко и Баба Меца“; в 16.45 часа група „ Усмивка” ще бъде в магазина за играчки и децата ще покажат участие в диалог, а от 17.00 часа бъдещите ученици от „Звънче“ ще развиват умения за съставяне на описателен текст.
На 10-ти най-малките ни възпитаници ще Ви очакват:
в група „Пчелица“ от 16.30 часа ще активизират думи, свързани с уличното движение, в група „Калинка“ в 16.45 часа ще се упражнят в правилно звукопроизношение.

Празници през есента

• Внимание ! Внимание! Невиждано досега! Кукли и деца си подават ръка в помощ на безопасността на улицата - „На червено спи!” е образователна постановка на театър „Веселият клоун” за 22.10.2015 г..
• От 10.30 часа на 30 т.м. младите актьори от група „Звездица” ще се представят пред връстниците си със спектакъла „Есенна феерия”.
• „Весела забава в горската дъбрава” предстои с театрална формация „Екосцена“ на 2 ноември 2015 г.. Очакваме да възпитаме у децата любов и отговорност към природата.
• Театър „Усмивка“ ще ни устрои „Състезание чудно с петле ранобудно“ на 16 ноември 2015 г.. Веселието ще е гарантирано.
• С много желание и старание децата от група „Детелина” са подготвили поздравителна програма за всички в детската градина за Деня на семейството – 21 ноември. Със своите песни и стихове те ни помагат да бъдем по-добри към себе си и към близките си.
• Има истории за какво ли не... Истории за принцеси, истории за магьосници, истории за съкровища, а на 3 декември театър „Ариел” ще ни разкаже една любима наша народна приказка „Косе Босе”.

Съобщение

На 14-ти септември 2015 г. от 17.00 часа в салона по музика ще се проведе родителска среща за родителите на деца от групи „Калинка”, „Пчелица” и „Усмивка”.
На 16-ти септември 2015 г. от 17.00 часа в салона по музика е родителската среща за Подготвителни групи за училище „Звездица”, „Детелина” и „Звънче”.
Дневен ред:
• Запознаване с Правилника за дейността на ЦДГ№ 93 „Славейче” за учебната 2015/2016 година;
• Наредба на СОС за таксите в детските градини и ред за заплащането им;
• Организация на педагогическата работа за учебната 2015/2016 година.
Очакваме Ви!

Честит 1 юни - Международния ден на детето!

Мили деца,
От сърце Ви поздравявам по повод Международния ден на детето–1 юни!
С цялата си всеотдайност и обич ние, работещите в ЦДГ№93”Славейче”, се стремим да направим детството Ви безгрижно и щастливо! Вие го заслужавате!
Бъдете здрави, усмихнати и изпълнени с енергия и мечти!

Празници през май

• На 5 май от 16.45 часа природолюбителите от група „Звънче” ще ни разкрият какво са научили за насекомите.
. Децата от група "Усмивка" ще ни припомнят правилата за безопасно движение по улицата на 7 май от 16.30 часа.
• От 16.30 часа на 8 т.м. децата от група „Детелина”ще се представят пред родителите си със знанията си за промените в природата през пролетта.
• На 11 май 2015 г. ще ни гостува постановката „Пчеличката Мая” на Театрално студио „Кипчони”. Мая весело подскача от цвете на цвете, когато една работлива пчеличка профучава край нея и... за малко да се сблъскат! Оказва се, че предстои голямата жътва! Какво ли е станало? ...
• За Денят на славянската писменост и култура с много желание и старание децата от група „Пчелица” са подготвили поздравителна програма, която ще представят на 22 сутринта за всички в детската градина. Със своите песни и стихове те ни учат да бъдем по-добри и да обичаме родния си език и култура.
• На 28 май с концерт на група „Калинка” озаглавен „Довиждане, детска градина! Здравей, училище!” ще изпратим нашите млади възпитаници, които завършват обучението си в детската градина и от тази есен отиват на училище.
• Театър „Бенефис” на 29 май ще се представи със спектакъла „Чиполино” по една от любимите на децата по цял свят приказка на Джани Родари - „Приключенията на Лукчо”.

За училище сред природата от 1 до 5 юни 2015 г. на ТЦ „Алеко”, Витоша и конна езда в Плана планина на СТД „Мотен”

Спортно – туристическа програма:
1. Транспорт от София до хижа Алеко и обратно
2. Занимания с квалифицирани инструктори по туризъм и конна езда – 4 часа на ден
3. Планинска застраховка
4. Транспорт до конната база в Плана планина
5. Коннна езда и стрелба с лък
За групи деца цената за 4 дни на Витоша и 1 ден на конна езда е 135 лв.
КАКВО ЩЕ ПРАВИМ:
- Ще се учим какво може и какво не може да правим в планината
- Ще се спускаме като Тарзан на алпийски тролей
- Ще катерим алпийска стена
- Ще играем на зелени патрули
- Ще посетим Екоселище и Музей на мечката и совата
- Ще се учим да яздим коне в Плана планина
- Ще играем на спортни и забавни игри
- Ще превземем Черни връх, ако сме достатъчно смели и сръчни

Да изпратим бъдещите първокласници!

Предстои да се разделим с нашите млади възпитаници, които завършват обучението си в детската градина и от тази есен отиват на училище. Празникът с родителите на децата от група „Пчелица” ще се проведе на 26.05.2015 г.(вторник)от 16.30 ч. в салона по музика, а за група „Калинка”- на 28.05.2015 г.(четвъртък) от 17.00 ч..
Събитията са подготвени от децата и техните учители с много вълнение и ще ни накарат да се гордеем с нашите абитуриенти.
Желаем от сърце на бъдещите ученици здраве, весело и безгрижно лято и много успехи в училище!

Ден на танца

Младите артисти, изучаващи танци с Музикална фирма „Орфеево цвете”, канят своите родители на 27 май 2015 г.(сряда) на празничен танцов спектакъл!
В салона по музика от 16.30 часа ще се представят изпълнителите от групи "Усмивка", "Детелина" и "Калинка", а от 17.15 часа- групи "Звездица", "Звънче" и Пчелица"
Скъпи гости, очакваме от Вас да дойдете с усмивки и много аплодисменти!

Покана за празници на чуждоезиковото обучение в детската градина

Децата от групите за обучение по английски език канят своите родители, за да се представят с наученото, както следва:
19 май (вторник)
• В 16.30 часа празник с участието на таланти от група „Усмивка";
• 17.00 часа тържество с абитуриентите ни от група „Пчелица".
20 май (сряда)
• От 16.30 часа ще се забавлявамес децата от група „Детелина”;
• Група „Звънче” ще ни покажат какво са научили в 17.00 часа.
21 май (четвъртък)
• 16.30 часа е изявата на децата от група „Звездица”;
• от 17.00 часа представяне на бъдещите ученици от група „Калинка".
Елате с добро настроение и много усмивки!
Очакваме Ви!

В А Ж Н О !


Посещението през периода от 1 юни до 14 септември, съобразно Решение №25 на СОС от 2010 г., е по предварителна писмена заявка. В този период детското заведение работи със слети групи.
От 01 до 31 юли 2015 г. ЦДГ№93 „Славейче” ще посещават и деца от ЦДГ№174 „Фют”.
През м.август 2015 г. ЦДГ№93 „Славейче” няма да работи с деца, поради извършване на неотложни ремонтни дейности. Дежурна градина за район „Лозенец” през този период - ЦДГ№174 „ФЮТ”, ул. „Мала планина" № 36.

ЦДГ№93 „Славейче” ще очаква своите възпитаници от 01.09.2015 г., в съответветствие със заявленията на родителите им.

В съответствие с НАРЕДБА № 3/5.ІІ.2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските заведения:

І. За постъпване в детските градини се изискват следните медицински документи:
1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
4. данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);
5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
ІІ. При отсъствие на детето от детската градина се изискват следните медицински документи:
• за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
• за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,
• при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

В „Никол и специалистите”: Група „Усмивка” се разделят със зимата.

ТА „ХЕСТИЯ ТРАВЪЛ” предлага оферта за училище сред природата „ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ”

ТА „ХЕСТИЯ ТРАВЪЛ” предлага оферта за училище сред природата „ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ” от 20 до 24 април 2015 г. (с. Вонеща вода, хотел „Релакс Кооп“)
Цена: 218 лева. В цената са включени: транспорт, 4 пълни хранодни, пакет „Велика България”, занимания с аниматори, ползване на басейн с минерална вода, тематични вечери, екскурзии до град Велико Търново, с. Арбанаси и град Трявна, медицинска застраховка.

Покана към родителите

Предстоят традиционните ни мартенски срещи, в които Вашите деца и техните учители Ви канят да видите как в игри и интересни занимания минават дните в детската градина:
На Благовещение от 16.45 часа ще празнуват децата от група „Детелина” и ще поиграят във вълшебния свят на геометрията.
На 26-ти от 16.30 часа в група „Звездица” ще разберете как децата придобиват конкретни представи за превозните средства и средата, в която се движат,
а от 17.00 часа в група „Звънче“ ще демонстрират знанията си по български език
На 27-ми от 16.45 часа децата от група „Пчелица” ще имат възможност за разрешаване на нравствени противоречия в реални условия.
Математиците в група „Калинка” на 30-ти от 16.30 часа ще затвърждават събиране и изваждане на числата до 10.
Очакваме Ви с нетърпение!

В очакване на пролетта

• На 26 февруари от 16.45 часа възпитаниците от група „Звънче” ще поднесат на родителите си празничен спектакъл.
• От 9.30 часа на 27 февруари при децата отЦДГ№93 „Славейче” ще пристигне очакваната гостенка Баба Марта!.
• Младите таланти от групи „Усмивка” на 6 март от 9.30 часа канят всички деца от ЦДГ №93 „Славейче” на концерта „Аз обичам мама” , а от 16.30 часа очакват своите родители, за да се заредят с емоции за предстоящия празник!
• Със състезание по ски на х. „Алеко” на 13 март ще изпратим зимата.
• Надяваме се със спектакъла на театър „Екосцена” „Да спасим гората” на 16 март да събудим в децата чувство за солидарност, взаимопомощ, любов и отговорност към природата.
• На 25 март сутринта ще се повеселим всички заедно за Благовещение. Събитието е подготвено от децата и учителите в група „Детелина” с много вълнение и ще ни създаде приятно настроение.

Ски училище "МОТЕН” предлага офeрта за ски седмица от 09.02.2015 г. до 13.02.2015г./09.03.2015 г. до 13.03.2015г.

Зимен център Алеко – хижа Алеко

Ски училището се провежда в обновената х.Алеко. Хижата разполага с гостилница с камина за 150 човека , в която за Вас има запазена маса през цялото време на ски училището. На партерния етаж се намират ски и сноуборд гардеробите за оборудването. Екипировката е съвсем нова. края на курса децата получават диплом за завършено ниво.
Цена на дете за 5 дневен курс обучение:220.00 лв.
Цената на пакета включва: ски оборудване, транспорт, 4 часа обучение от квалифициран инструктор в група, планинска застраховка, чай.
- Цените са валидни за групи деца на възраст от 3 до 6 год. включително.
- Второ дете от семейството ползва 10 % отстъпка от цената.
- При започнат курс и пропуснати 3 и повече дни се възстановява 50% от заплатената сума.
Важно
Моля, имайте предвид, че цената на картата за лифта не е включена в пакета услуги и се заплаща допълнително.

П О К А Н А

Младите таланти, изучаващи танци с Музикална фирма „Орфеево цвете”, канят своите родители на 5 февруари 2015 г. (четвъртък) в салона по музика на ЦДГ №93 „Славейче” на танцов спектакъл, за да се повеселят заедно.
От 16.30 часа ще се представят децата от групи „Усмивка”, „Звездица” и „Калинка”, а от 17.20 часа ще се изявят възпитаниците ни от групи „Детелина”, „Звънче” и „Пчелица”.
Скъпи гости, заповядайте при нас с добро настроение, усмивки и много аплодисменти!
Очакваме Ви!

Проект World Playground

За втори пореден цикъл в една година, съвместно със студенти от УНСС, се стремим да направим престоя на децата ни в градината по-интересен и полезен. В периода 1 декември 2014 г.- 30 януари 2014 г. децата ни ще имат възможност да се докоснат до различни чужди култури, с което да бъдат изведи от рамката на нашата държава и манталитет, показвайки им колко голям е светът и колко много знание могат да черпят от него. Проектът е насочен към езикови обучителни занятия на деца от детски градини под формата на забавни, атрактивни и поучителни игри и задачи, от чуждестранни студенти.
Правим това, за да изградим интерес, любов, копнеж и най-вече навик да продължават развитието си.

КОЛЕДНИ ВЪЛШЕБСТВА

В предпразничните дни от 15 до 19 декември малчуганите ще могат да се отдадат на любими занимания- екипът на ЦДГ№93 „Славейче” е подготвил разнообразна програмa:
15.12.2014 г.(понеделник) – „В РАБОТИЛНИЦАТА НА ДЯДО КОЛЕДА” – Децата ни ще помогнат на джуджетата на Дядо Коледа в изработването на коледна украса и подаръци. Ще се трудят в шест конкуриращи работилници, а резултатите ще оценяваме всички заедно.
16.12.2014 г.(вторник) –„КОЛЕДНА ЧУДНОТЕКА” – Танцови забави и игри.
17.12.2014 г.(сряда) – „КОЛЕДНА ВЕЧЕР” – Коледно тържество за децата на ЦДГ №93 „Славейче”, подготвено от младите артисти на група "Пчелица". Началото е в 10:30 часа.
18.12.2014 г.(четвъртък) –„КОЛЕДАРИ ХОДЯТ” – Коледарите от група „Калинка” ще гостуват на всички в детската градина с наричания за здраве и успех. Начало -10:30 чaca.
19.12.2014 г.(петък) – „КОЛЕДАТА НА МЕЧО ПУХ” – Представление на куклен театър „Усмивка”. Начало: 14:00ч. Специалната атракция е участието на самия Дядо Коледа и възможност за снимки с него!
Всичко това е гаранция за радостни изживявания и празнично настроение.
ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

П О К А Н А

Уважаеми родители, за да ни видите как играем и се учим, заповядайте при нас!

На 26.11.2014 г. в 16.30 часа ще Ви очакват природолюбителите от група „Детелина".
На 27.11.2014 г. от 16.30 часа децата от група „Пчелица” ще Ви ориентират в здравословното хранене.
От 16.30 часа на 28.11.2014 г. в група „Звънче” ще поиграят във вълшебния свят на геометрията.
От 16.45 часа на 01.12.2014 г. бъдещите първокласници от група „Калинка” ще демонстрират знанията си по български език
На 02.12.2014 г. гостувайте в 16.45 часа на група „Звездица”, където децата ще Ви припомнят правилата за движение по улицата.
На 03.12.2014 г. в 16.30 ч. най-малките ни възпитаници от група „Усмивка" ще си направят вълшебна стълбичка.

Всички Ви очакваме с нетърпение!

Празници и развлечения за м. ноември

На 17.11.2014 ще отбележим световен ден за превенция на насилието върху деца 19 ноември с тематичния спектакъл на Театрална формация "Деница Арт" "СКЪПОЦЕННО" –– начало: 9:00 часа.
В деня на християнското семейство и младеж – 21 ноември, с желание да предизвикат много щастливи усмивки, пред всички възпитаници на градината ще се изявят артистите от Вокално-инструментален състав „Славейче” с ръководител г-жа Катя Барулова.
С куклена адаптация по Българска народна приказка на 28.11.2014 г. Театрално студио "Кипчони" ще се представи пред малките зрители от ЦДГ№93 Славейче”. Спектакълът е озаглавен "ГОРСКИ КОНЦЕРТ" и ще започне в 9:00 часа.

Нека децата ни да растат здрави и щастливи!

С много любов и отговорност за природата родители, деца и персонал работиха в дните от 20 до 22 октомври в двора на детската градина. Засадиха на открито осигурените по Проект „Зелена София” трайни насаждения, сглобиха красиви пейки и кошчета за отпадъци, боядисваха катерушките.
Времето беше на наша страна и слънчевите лъчи направиха събитието още по-приятно и усмихнато. Надяваме се да сме успели да събудим в децата чувство за солидарност, взаимопомощ и отговорност към собственото здраве, а така също - любов и отговорност към природата. Вече дворът ни ще бъде едно по-зелено място за нови игри и щастливи детски гласове. Работата ни продължава, за да поддържаме направеното и да отгледаме заедно красиви цветя. Благодарим на всички, които се включиха в засаждането на растения, монтирането на пейките и освежаването на уредите за играна двора!
Снимковият материал от събитието е озаглавен „Проект„Зелена София” .

СДРУЖЕНИЕ „РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО „СВЕТИ МИНА” ПРИ 93 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА” КАНИ СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ДОБРОВОЛЧЕСКА АКЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦДГ №93 „СЛАВЕЙЧЕ” В ПЕРИОДА 20-22 ОКТОМВРИ!

Скъпи родители, очакваме активното Ви участие за реализиране дейностите по програма „Зелена София”!
Тъй като осигуряването по проект с материали се забави, а прогнозите на метеоролозите за студено и дъждовно време не позволяват отлагане, Ви приканваме за незабавното Ви и дейно включване, за да постигнем целта си - дворът на детската градина да се превърне в едно по-добро място за игри, забави и детски усмивки.

Да повишим качеството на живот на нашите деца като им създадем една по-приятна обстановка на открито!

РАДОСТНА НОВИНА

СДРУЖЕНИЕ „РОДИТЕЛСКО НАСТОЯТЕЛСТВО „СВЕТИ МИНА” ПРИ 93 ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА” спечели по Програма „Зелена София” финансиране на зелени площи на територията на ЦДГ №93 „Славейче”!

Нашите деца, живеещи в град, част от Европейския съюз, трябва да бъдат възпитавани и учени да се грижат, да обичат и да се радват на природата. Да я ценят и да я уважават. Към настоящия момент в големия двор на детската градина липсват кошчета за отпадъци, а искаме да учим нашите деца да пазят и да се грижат за природата, да пазят чист града. Липсват пъстри цветя и плътен тревен терен. Бихме искали децата ни да играят и да развиват двигателните си умения, в среда, която ще бъде по-благоприятна и по-приятна за тях и тяхното здраве.
Чрез финансирането на програма „Зелена София” нашите деца ще имат тази възможност. Дворът на детската градина може да се превърне в едно по-добро място за игри, забави и детски усмивки.

Етапи на изпълнение на проекта
Опишете
№ Дейност Период
1 Разпределение на растения за засаждане в двора на градината и тяхното позициониране 1-10.10.2014 г.
2 Подготовка за засаждане 11-15.10.2014 г.
3 Същинска част - засаждане 16-23.10.2014 г.
4 Позициониране на пейки и кошчета за отпадъци 24-30.09.2014 г.
5 Освежаване на уредите за игри 1-15.10.2014 г.

Отговорник за изпълнението на проекта е Сдружение „Родителско настоятелство „Свети Мина” при 93 Целодневна детска градина”.

Скъпи родители, очакваме активното Ви участие за реализиране дейностите по проекта!

П О К А Н А

Уважаеми родители,
Започва новата учебна 2014/2015 година на Вашите деца в ЦДГ№93 „Славейче”.
Каним Ви на среща от 17.00 часа в салона по музика, както следва:
• на 16 септември – родителите от подготвителни групи за училище „Звънче”, „Калинка” и „Пчелица”;
• на 18 септември - родителите на деца от групи „Детелина”, Звездица” и„Усмивка”.
Очакваме Ви!

Здравей, любима детска градина!

Детски празник за началото на учебната 2014/2015 година ще се проведе на 15.09.2014 г. от 15.30 ч. в двора на детската градина.
От сърце желаем на нашите възпитаници здраве и безгрижно детство!

НЕОБХОДИМИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКА ГРАДИНА:
1. Здравна карта на дете (Данни, нанесени от личния лекар за имунизационния статус на детето, съгласно изискванията на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ДВ, БР. 45 ОТ 2005 Г.) В сила от 1 януари 2010 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 24 Юли 2009г.).
2. Здравно профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес за патогенни бактерии (шигели, салмонели, ешерихия коли), извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
4. Еднократен отрицателен резултат от изследване на фецес и тиксо отпечатък за патогенни чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детска градина.
5. Изследвания на кръв и урина, извършени в едномесечен срок преди постъпване на детето в детската градина.
6. Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето (бележката важи 3 календарни дни).
Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, не се приемат! За деца с трайни противопоказания за имунизирането им, се представя Протокол от СРИОКОЗ.
При отсъствие на детето от детската градина се изискват следните медицински документи:
• за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен.
• за повече от 30 дни по епидемични показания (стомашно-чревни разстройства) се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии,
• за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити(фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).
Документите се представят в ЦДГ№93 „Славейче” един работен ден преди постъпването на детето.

Проект World Playground

Вече втора поредна година, съвместно със студенти от УНСС, се стремим да направим престоя на децата ни в градината през лятото по-интересен и полезен. Проектът е насочен към езикови обучителни занятия на деца от детски градини под формата на забавни, атрактивни и поучителни игри и задачи, от чуждестранни студенти. Децата имат възможност да се докоснат до различни чужди култури, с което да бъдат изведи от рамката на нашата държава и манталитет, показвайки им колко голям е светът и колко много знание могат да черпят от него.
Правим това, за да изградим интерес, любов, копнеж и най-вече навик да продължават развитието си.

Да изпратим заедно бъдещите първокласници!

Предстои да се разделим с нашите млади възпитаници, които завършват обучението си в детската градина и от тази есен отиват на училище. Тържеството за официалното им изпращане ще се проведе на 28.05.2014 г.(сряда) от 16.30 ч. в двора на детската градина.
Събитието е подготвено от децата, техните учители и театър „Ариел”, с много вълнение и ще ни накара да се гордеем с нашите абитуриенти.
Желаем от сърце на бъдещите ученици здраве, весело и безгрижно лято и много успехи в училище!

Ден на танца

Младите таланти, изучаващи танци с Музикална фирма „Орфей”, канят своите родители на 22 май 2012 г.(вторник) от 16.30 часа в двора на ЦДГ №93 „Славейче” на празничен танцов спектакъл, за да се повеселят заедно в навечерието на светлия празник -24 май!
Скъпи гости, очакваме от Вас да дойдете с добро настроение, усмивки и много аплодисменти!

Покана за празници на чуждоезиковото обучение в детската градина

Децата от групите за обучение по английски език канят своите родители, за да се представят с наученото, както следва:
21 май (сряда)
• В 16.30 часа празник с участието на таланти от група „Пчелица";
• 17.05 часа тържество с възпитаниците от групи „Детелина” и „Усмивка”;
27 май (четвъртък)
• 16.30 часа е изявата на децата от групи „Звездица” и „Звънче” .
• от 17.00 часа представяне на бъдещите ученици от група „Калинка".
Елате с добро настроение и много усмивки!
Очакваме Ви!

Денят на Земята

С много любов и отговорност за природата децата и персонала работиха в дните от 14 до 22 април в двора на детската градина. Засадиха на открито предварително отгледаните по групи зеленчукови разсади, посяха семена, обновиха цветните алеи с нови растения. Работата ни продължава, за да отгледаме заедно вкусни зеленчуци, ароматни подправки и красиви цветя.
Гост на Международния ден на земята в ЦДГ№93 „Славейче” беше Кметът на район „Лозенец”–Любомир Дреков. Съвместно с родителите той се включи в провеждащите се инициативи - подвижни и спортно-подготвителни занимания на открито и засаждане на дворни растения.
Времето беше на наша страна и слънчевите лъчи направиха събитието още по-приятно и усмихнато. Надяваме се да сме успели да събудим в децата чувство за солидарност, взаимопомощ и отговорност към собственото здраве, а така също - любов и отговорност към природата. Вече дворът ни ще бъде едно по-зелено място за нови игри и щастливи детски гласове. Благодарим на всички, които се включиха в засаждането на растения.
Снимковият материал от събитието е озаглавен „Денят на Земята".

Зелена градина в град Велинград

За няколко дни – от 14 до 17 април, децата с удоволствие се сляха с природата. Сред красивите борови гори младите ни спортисти ставаха с желание за утринна гимнастика, плуване, щафетни и състезателни игри. Разходките до езерото „Клептуза” и из центъра на града бяха изпъстрени със забавни случки.
Особено вълнуващо преживяване за всички се оказа пътуването с теснолинейния влак!
Дъждовното време позволи и работа в арт ателиета - рисуване, оцветяване, изрязване, апликиране и подготовка за надпреварата на талантите.
Резултатите са вече ясни – децата ни са прекрасни!
Можете да видите снимки в нашата галерия.

Нека децата ни да растат здрави и щастливи!

В дните на най-красивите пролетни празници, с желание да предизвикат много щастливи усмивки, на 10 април предложихме, съвместно с децата, екипа на ЦДГ №93 „Славейче” и приятели няколко инициативи:
„Походът на книгите”- рицарите, които поведоха днешните ни деца по страниците на любими детски произведения, бяха бивши наши възпитаници
„Пролетен концерт” - изява на вокално-инструментален състав „Славейче” с ръководител г-жа Катя Барулова. Всички гости пяха и се веселиха, заедно с изпълнителите, а какво по-хубаво начало за празниците!
Благотворителен базар „С красота - към здраве”- със средствата от инициативата се осигуриха пособия за спорт и игри на открито и дворна зеленина.
Целта е една - подобряване условията за опазване и укрепване живота и здравето на децата по време на тяхното възпитание и обучение в детската градина. Благодарим на всички деца, персонал и родители, които се включиха и помогнаха всичко това да се случи.
Снимковият материал, представен в галерията под надслов „Пролетни празници", илюстрира направеното.

Уважаеми родители,
По последни изследвания българите сме на последно място по физическа активност в Европа. Само 13% от нашите сънародници спортуват редовно. Сега е времето да променим това! Ако от предучилищна възраст човек привикне на всекидневна насочена двигателна активност, това създава навици за цял живот.
22 април – Международният ден на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Стремежът е да се създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда.
В дните на най-красивите пролетни празници, с желание да предизвикаме много щастливи усмивки за Вас и Вашите деца, тази година Ви предлагаме, съвместно с децата, екипа на ЦДГ №93 „Славейче” и приятели, да се включите в няколко инициативи:

10 април(четвъртък)
15.30 часа - 16.00 часа „Походът на книгите”- Рицарите, които ще поведат днешните ни деца по страниците на любими детски произведения, ще са бивши наши възпитаници
16.30 часа - 17.00 часа „Пролетен концерт” – Изява на вокално-инструментален състав „Славейче”
17.00 часа - 18.30 часа Благотворителен базар „С красота - към здраве”- средствата от инициативата ще се насочат за осигуряване на пособия за спорт и игри на открито и за дворна зеленина

22 април - „Международен ден на Земята”(вторник)
16.00 часа - 16.30 часа Подвижни и спортно-подготвителни занимания на открито с новите ни пособия за спорт и игри
16.30 часа - 17.00 часа Засаждане на дворни растения
Това са само част от дейностите в нашата програма, които ще направят ЦДГ№93 „Славейче” още по-желана от Вашите деца. Целта ни е една - подобряване условията за опазване и укрепване живота и здравето на децата по време на тяхното възпитание и обучение в детската градина. Нека децата ни да растат здрави и щастливи!