Новини и събития

Информация

За информация на родителите

При обявена извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на КОВИД – 19, когато посещението в общинските детски градини/ДГ/  не е преустановено, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в Столична община, постъпването на децата може да бъде отложено по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

Децата, които са приети и са постъпили в общинските ДГ, но за които има възможност да се грижи възрастен, след предварително писмено уведомяване на директора могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.

Децата от подготвителните групи могат да отсъстват, като родителите следва да уведомяват предварително писмено детското заведение. Отсъствията по реда на чл.10а от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5/2016 г. на МОН не са за сметка и не намаляват полагаемите дни, за които е допустимо отсъствие по семейни причини. На територията на Столична община предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с началото на навършване на 5-годишна възраст на детето.