Новини и събития

Информация

За сведение на всички родители

        УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

   I. Отсъствия на децата от детска градина от 01.04.2022 г. са допустими, както следва:

  1. Медицински бележки бл. МЗ-120 предоставени не по-късно от 10.00 часа на последния работен ден на месеца, за който се отнасят.

 

       2. Отсъствия по домашни причини с предварително писмено уведомление до директора на детската градина в рамките на учебната година (15.09/ 31.05):

  •    30 - (тридесет) работни дни за децата от първа и втора възрастова група;
  •   10 (десет) работни дни за децата от подготвителна възрастова група.

 

       3. От 01.04.2022 г. не се приемат заявления за отсъствия по причина епидемична обстановка, свързана с Ковид 19.

II. При отсъствие на дете от детска градина за повече от 10 работни дни, независимо от причината, детето се приема за посещение с медицинска бележка от личен лекар за липса на контакт със заразни заболявания.

           III. От 01.05.2022 г. такси за избраните от Вас допълнителни образователни дейности на децата и членски внос към РН се заплащат от първо до пето число на месеца.